Játékszabály

Bezárás

Regisztráció előtt el kell fogadni a játékszabályt!

Játékszabály

 

Az idei évben a járványhelyzet miatt otthon vagytok, ezért arra gondoltunk, hogy idén tavasszal meghirdetjük játékunkat, ami most kivételesen nyolc hétig tart. Reméljük, hogy a feladatokkal örömteli pillanatokat szerzünk az egész családnak!

Játék menete

Építsd fel a saját városod! A játék során feladatokat oldhatsz meg, amelyekkel pontokat szerezhetsz. Pontjaid gyarapodásával egy város épül fel úgy, hogy a játék elején még színtelen vonalak kiszíneződnek, fokozatosan felépül az iskola, valamint a város többi épülete is. Több megoldott feladat, nagyobb esély a nyereményre! Játékunk hattól tíz éves gyerekeknek szól. A játékszabályt olvassátok el figyelmesen!

Feladatok

Nyolc héten keresztül minden nap lesz egy feladat, amelyet meg kell oldanod. A játék 2020. április 3-án 17.00 órakor indul, 2020. május 29-én éjfélkor zárul, eddig tudsz feladatokat megoldani!

Minden pénteken egy Fő feladatot kell megoldanod, amelyet kötelező megoldani a versenyben maradáshoz. A többi Pontgyűjtő feladat, amelyek sikeres megoldásával nő az esélyed, hogy bekerülj a Csodasarok-nyertesek közé. Az idei évben először a 100 nyertest követő 300 legtöbb pontot elért játékos kitartó munkáját is ajándékkal jutalmazzuk.

Onnan tudod, hogy megoldásodat elfogadtuk, hogy pontjaid gyarapodnak. A feladatokat az adminisztrátor egyenként fogadja el, így ha egyszerre sok feladat érkezik, kérjük, légy türelemmel.

Munkáid feltöltésében kérd nyugodtan Édesanya, Édesapa vagy Testvéred segítségét!

Csak a feladatban kért PONTOS megoldás(oka)t áll módunkban elfogadni!

Nyeremény

Az első 100 nyertes 100-100 ezer forint értékű Csodasarkot nyer a közössége számára. Az idei évben először a 100 nyertest követő 300 legtöbb pontot elért játékos kitartó munkáját is ajándékkal jutalmazzuk.

Meghívó

Meghívó menüpontra kattintva, meghívhatod barátod, hogy részt vegyen ő is a játékban.

Ha a játékban nehézségeid adódnak, a Segítség menüpontra kattintva elküldheted kérdésedet, és mi segítünk!

Értékelés szabályai

1. Tetszőleges számú feladat megoldható, azonban a 100 főnyeremény megnyerésére csak a Fő feladatokat, valamint a legtöbb Pontgyűjtő feladatot sikeresen teljesítőknek van esélye.

2. Az 100 nyertes közösséget az összegyűjtött pontok alapján határozzuk meg.

3. Amennyiben a nyertesek közt pontegyezés van, szakmai zsűri dönt a rangsorról.

4. Amennyiben a szakmai zsűri értékelésében pontegyezés van, sorsolással döntjük el, kik nyerték meg a nyereményeket.

Regisztráció

A játékban való részvételhez az adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges. Az adatvédelmi szabályzat elfogadása esetén a játék lebonyolításához szükséges adatokat a játékot követő egy hónapig tároljuk.

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

  1.         Bevezető

 A Miénk a város! játék szervezője Hajnal Virág (1051 Budapest, Széchenyi tér 7–8.) (a továbbiakban: Adatkezelő). A játék során a játékosok feladatokat oldanak meg, amelyekkel pontokat szerezhetnek. A játék hattól tíz éves gyerekeknek szól. A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékosok regisztráljanak az oldalra. A regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása és kezelése a jelen tájékoztatóban megfogalmazott feltételek szerint történik.

 2.         Fogalmak

 2.1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szervezet, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 2.2. Érintett: Jelen adatvédelmi tájékoztató vonatkozásában érintett a regisztrációs lapot kitöltő törvényes képviselő, valamint annak kiskorú gyermeke, akire vonatkozóan a törvényes képviselő a regisztrációs lapon személyes adatot ad meg.

 A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak az irányadóak.

 3.         Az adatkezelés célja

 Az adatkezelés célja az Adatkezelő által szervezett a mienkavaros.hu honlapon elérhető játék biztonságos megszervezése, lebonyolítása, valamint annak során a törvényes képviselővel történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.

 

Adatkezelés célja

A mienkaváros.hu oldalon szervezett játék lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása.

  4.         Az adatkezelés jogalapja

 Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont): A törvényes képviselő – a regisztrációs lap aláírásával – a saját, valamint a kiskorú gyermeke nevében írásban kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja az 5. pontban meghatározott személyes adatok kezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy a megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

 5.                Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 6.         Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs lapon megadott személyes adatok a játék befejezését követő 30. napon törlésre kerülnek.

 7.         Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés

a.)  jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát,

b.) célhoz kötöttségét,

c.)  adattakarékosságát,

d.) pontosságát,

e.) korlátozott tárolhatóságát,

f.)   integritását és bizalmas jellegét,

g.)  elszámoltathatóságát.

 Az Adatkezelő az elszámoltathatóság elvének megfelelően felelős az a)-f) pont szerinti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.

 8.         Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adat-nyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személy számára hozzáférhető.

 Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz, illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban az Adatkezelő által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított.

 Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során automatikus döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

 9.         Adatfeldolgozó

 Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozót nem veszi igénybe:

 10.     Az érintett jogai

 Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

 a.)    Az érintett hozzáféréséhez való jogosultsága:

 Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, jogosult arra, hogy a következő információkról tájékoztatást kapjon:

 b.)    Az érintett személyes adatainak helyesbítéshez való jogosultsága:

 Az érintett kérelmezheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 c.)     Az érintett személyes adatainak törléséhez való jogosultsága:

 Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 Az Adatkezelő nem köteles az érintett személyes adatainak törlésére, ha

 d.)    Az érintett adatkezelés korlátozásához való jogosultsága:

 Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében – az érintett kérelmére - az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az Adatkezelő a személyes adatokat - a tárolás kivételével - csak az alábbi esetekben kezelheti:

  Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

11.     Eljárási szabályok

Az érintett a jogait írásban az Adatkezelő 13.) pontban megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

12.     Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

12. 1.  Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Központi telefonszáma: +36 1 391 1400

Központi telefax száma: +36 1 391 1410

Internetes honlapjának címe: https://naih.hu/

Központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

12.2.      Bírósághoz fordulás joga

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet. Ebben az esetben az érintett az állandó lakcíme/tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél, vagy a Fővárosi Törvényszéknél nyújthatja be a keresetét.

13.     Az Adatkezelő adatai, elérhetősége,

Adatkezelő: mienkavaros.hu, Hajnal Virág

Képviselő: Hajnal Virág

Cím1051 Budaoest, Széchenyi tér 7–8.

Levelezési cím: 1051 Budaoest, Széchenyi tér 7–8.

Telefonszám: +3617955667

E-mail: nemzetpolitika@me.gov.hu

14.    Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő azon munkatársai jogosultak, akiknek a szerződések előkészítése, azok létrehozásának folyamata, nyilvántartása, a játék megszervezése és lebonyolítása a munkaköri feladatai közé tartozik.

 

Jó játékot kívánunk!

Miénk a város! csapata

 

 

Elfogadás és regisztráció