Játékszabály

Bezárás

Játékszabály

 

Játék menete

Építsd fel a saját városod! A játék során feladatokat oldhatsz meg, amelyekkel pontokat szerezhetsz. Pontjaid gyarapodásával egy város épül fel úgy, hogy a játék elején még színtelen vonalak kiszíneződnek, fokozatosan felépül az iskola, valamint a város többi épülete is. Több megoldott feladat, nagyobb esély a nyereményre! Játékunk hattól tíz éves gyerekeknek szól. Az idei évtől módosítottuk a játékszabályt! Olvassátok el figyelmesen!

Feladatok

Négy héten keresztül minden nap lesz egy feladat, amelyet meg kell oldanod. Az első feladat 2023. február 17-én, az utolsó pedig 2023. március 16-án kerül fel az oldalra. A feladatok megoldására és játékba küldésére a Főfeladatok esetében 48 óra, a Pontgyűjtő feladatok esetében 24 óra áll rendelkezésre. Annak érdekében, hogy minél többen tudjatok játszani velünk az első Főfeladat, valamint az első hat Pontgyűjtő feladat  megoldásának beküldésére egy teljes hétig lesz lehetőség, azonban nagyon figyelj, mert ezt követően a második, harmadik és negyedik Főfeladat esetében a feladatok megoldására már csak 48 óra, a további Pontgyűjtő feladatok megoldására pedig 24 óra áll majd rendelkezésetekre. Az egyes feladatokra rendelkezésre álló határidő leteltét követően a rendszer lezárja az adott feladatot, ezért nagyon figyelj arra, hogy időben készítsd el és küldd be a megoldásod, mert az elmulasztott feladat pótlólagos megoldására és játékba küldésére a későbbiek során már nem lesz módod. A játék 2023. március 17-én zárul, eddig tudsz feladatokat megoldani!

Minden pénteken egy Főfeladatot kell megoldanod, amelyet kötelező megoldani a versenyben maradáshoz. A többi Pontgyűjtő feladat, amelyek sikeres megoldásával nő az esélyed, hogy bekerülj a nyertesek közé. Ha már minden feladatot megoldottatok és kedvetek van még az oldalunkon maradni, akkor a kvíz, memória, amőba és pingpong játékokkal tudtok még néhány pontot gyűjteni.

Onnan tudod, hogy megoldásodat elfogadtuk, hogy pontjaid gyarapodnak. A feladatokat az adminisztrátor egyenként fogadja el, így ha egyszerre sok feladat érkezik, kérjük, légy türelemmel.

Munkáid feltöltésében kérdd nyugodtan Édesanya, Édesapa vagy Tanítód segítségét!

Csak a feladatban kért PONTOS megoldás(oka)t áll módunkban elfogadni!

Nyeremény

Az első 100 nyertes 100-100 ezer forint értékű Csodasarkot nyer a közössége számára.  

Meghívó

A Meghívó menüpontra kattintva, meghívhatod barátod, hogy részt vegyen ő is a játékban.

Ha a játékban nehézségeid adódnak, a Segítség menüpontra kattintva elküldheted kérdésedet, és mi segítünk!

Értékelés szabályai

1. Tetszőleges számú feladat megoldható, azonban a nyeremény megnyerésére csak a Főfeladatokat, valamint a legtöbb Pontgyűjtő feladatot sikeresen teljesítőknek van esélye.

2. A 100 nyertes közösséget az összegyűjtött pontok alapján határozzuk meg.

3. Amennyiben a nyertesek közt pontegyezés van, szakmai zsűri dönt a rangsorról.

4. Amennyiben a szakmai zsűri értékelésében pontegyezés van, sorsolással döntjük el, kik nyerték meg a nyereményeket.

Jó játékot kívánunk!

A Miénk a város! csapata

 

A Miniszterelnökség adatkezelési tájékoztatója a „Miénk a város” online játékhoz

 

1. Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Miniszterelnökség, mint a Miénk a város! játék (továbbiakban: Játék) szervezője (továbbiakban: Adatkezelő/Szervező) részletes tájékoztatást nyújtson a Játékhoz kapcsolódó regisztrációval, annak menetével és a nyeremények nyertesekhez való eljuttatásával kapcsolatban megvalósuló személyes adatkezelésekről, az érintettek személyes adatok védelméhez fűződő jogairól, azok gyakorlásáról.

 

A játék során a játékosok feladatokat oldanak meg, amelyekkel pontokat szerezhetnek. A játék hattól tíz éves gyerekeknek szól. A játékban való részvétel feltétele az oldalra való regisztráció. A regisztráció sikeres befejezésének feltétele a szülő/törvényes képviselő elektronikus levélcímére küldött visszaigazolás.

 

2. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Miniszterelnökség

Cím (székhelye): 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Telefon: +3617955667

E-mail: nemzetpolitika@me.gov.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Miniszterelnökség adatvédelmi tisztviselője: Laki Tibor

Elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@me.gov.hu

Telefon: +3617955130

 

3. Fogalmak

Érintett: Jelen adatvédelmi tájékoztató vonatkozásában érintett az online regisztrációs űrlapot kitöltő szülő/törvényes képviselő, valamint azon kiskorú gyermek, aki a játékban részt vesz, illetve akire vonatkozóan a szülő/törvényes képviselő a regisztrációs űrlapon személyes adato(ka)t ad meg.

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak az irányadóak.

 

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatkezelés időtartama

 4.1. A regisztráció során felvett személyes adatok

 a gyermek vezeték- és utóneve

 

4.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Játék megszervezése, lebonyolítása, a Játékszabályzatban meghatározott feltételek ellenőrzése, a regisztrációt elvégző szülővel/törvényes képviselővel történő kapcsolatfelvétel, a gyermekek egyediesítése és azonosítása, a játékosok által elért eredmények nyilvántartása, a nyertesek kiválasztása, a nyeremények nyertesek részére való eljuttatása.

 

4.3. Az adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont): A szülő/törvényes képviselő – a regisztrációs lap aláírásával – a saját, valamint a kiskorú gyermeke nevében írásban kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez, ugyanakkor a Játékkal kapcsolatos feladatok jogszabályban nevesített közérdekű feladatnak minősülnek, így az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő részéről a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti közfeladat ellátásával összefüggő, annak ellátása érdekében végzett adatkezelés.

 

4.4. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs lapon megadott személyes adatok a játék befejezését követő 30. napon törlésre kerülnek.

 

5. A személyes adatok forrása, automatikus döntéshozatal, profilalkotás

A személyes adatok a szülőtől/törvényes képviselőtől kerülnek felvételre.

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során automatikus döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

 

6. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A személyes adatokhoz kizárólag Adatkezelő feladat ellátásban érintett munkatársai vesznek részt, továbbá az adatokhoz kizárólag a feladatellátáshoz szükséges mértékben Adatfeldolgozó munkatársai férnek hozzá.

 

7. Adatfeldolgozó

Adatkezelő a mienkavaros.hu oldal üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátása érdekében Adatfeldolgozót vesz igénybe.

Adatfeldolgozó adatai:

Cégnév: E-Content Solutions Kft.

Székhely: 1096 Bp. Thaly Kálmán utca 16-18

Központi telefonszáma:

Központi e-mail címe: info@econtent.hu

Honlap címe: https://econtent.hu

 

Hosting:

Cégnév: RACKFOREST ZRT.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Központi telefonszáma:+3612110044

Központi e-mail címe: info@rackforest.hu

Honlap címe:https://rackforest.com/

 

További adatfeldolgozó(k)ra vonatkozó adatok:

 Adatfeldolgozó neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: az adatátadást biztosító védett informatikai rendszer üzemeltetése, valamint a kormányzati levelezőrendszer üzemeltetése

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.

Telefon: +3614594200

E-mail: info@nisz.hu

 

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. A hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint azt, hogy milyen forrásból származnak a személyes adatai. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

Az adatbiztonság törvényi követelményeinek érvényre juttatása, valamint az érintett („akire a személyes adat vonatkozik”) személyazonosságának védelme érdekében, a tájékoztatási, a hozzáférési jog gyakorlása és a másolat kiadása során az erre vonatkozó kérelmet benyújtó és az érintett személyazonossága egyezőségének megállapítása érdekében az eljárás azonosításhoz kötött. Az azonosítás érdekében az Adatkezelő - a cél elérésére alkalmas - további személyes adatok kezelésére jogosult.

8.2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett személy kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

8.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog: Az érintett személy kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával), amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelőtől arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

8.4. A tiltakozáshoz való jog: az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát nem a megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.5. A törléshez való jog: A tájékoztatóban részletezett adatkezelések kapcsán az érintett kizárólag abban az esetben élhet törlési jogával, amennyiben az adat az Adatkezelő közfeladata ellátásához/végrehajtásához, valamint az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához a továbbiakban nem szükséges.

8.6. Jogorvoslathoz való jog: Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság).

 

A Hatóság elérhetőségi adatai:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

 

9. Eljárási szabályok

Az érintett a jogait írásban az Adatkezelő elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be:

A Hatóság elérhetőségi adatai

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

10.2. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet. Ebben az esetben az érintett az állandó lakcíme/tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél, vagy a Fővárosi Törvényszéknél nyújthatja be a keresetét.