Játékszabály

Bezárás

 

Játékszabály

 

Játék menete

Építsd fel a saját városod! A játék során feladatokat oldhatsz meg, amelyekkel pontokat szerezhetsz. Pontjaid gyarapodásával egy város épül fel úgy, hogy a játék elején még színtelen vonalak kiszíneződnek, fokozatosan felépül az iskola, valamint a város többi épülete is. Több megoldott feladat, nagyobb esély a nyereményre! Játékunk hattól tíz éves gyerekeknek szól. A játékszabályt olvassátok el figyelmesen!

Feladatok

Négy héten keresztül minden nap lesz egy feladat, amelyet meg kell oldanod. A játék 2019. október 4-én 17.00 órakor indul,  2019. november 2-án éjfélkor zárul, eddig tudsz feladatokat megoldani!

Minden pénteken egy Fő feladatot kell megoldanod, amelyet kötelező megoldani a versenyben maradáshoz. A többi Pontgyűjtő feladat, amelyek sikeres megoldásával nő az esélyed, hogy bekerülj a nyertesek közé.

Onnan tudod, hogy megoldásodat elfogadtuk, hogy pontjaid gyarapodnak. A feladatokat az adminisztrátor egyenként fogadja el, így ha egyszerre sok feladat érkezik, kérjük, légy türelemmel.

Munkáid feltöltésében kérd nyugodtan Édesanya, Édesapa vagy Tanítód segítségét!

Csak a feladatban kért PONTOS megoldás(oka)t áll módunkban elfogadni!

Nyeremény

Az első 100 nyertes 100-100 ezer forint értékű Csodasarkot nyer a közössége számára.  

Meghívó

Meghívó menüpontra kattintva, meghívhatod barátod, hogy részt vegyen ő is a játékban.

Ha a játékban nehézségeid adódnak, a Segítség menüpontra kattintva elküldheted kérdésedet, és mi segítünk!

Értékelés szabályai

1. Tetszőleges számú feladat megoldható, azonban a nyeremény megnyerésére csak a Fő feladatokat, valamint a legtöbb Pontgyűjtő feladatot sikeresen teljesítőknek van esélye.

2. Az 100 nyertes közösséget az összegyűjtött pontok alapján határozzuk meg.

3. Amennyiben a nyertesek közt pontegyezés van, szakmai zsűri dönt a rangsorról.

4. Amennyiben a szakmai zsűri értékelésében pontegyezés van, sorsolással döntjük el, kik nyerték meg a nyereményeket.

Regisztráció

A játékban való részvételhez az adatvédelmi szabályzat elfogadása szükséges. Az adatvédelmi szabályzat elfogadása esetén a játék lebonyolításához szükséges adatokat a játékot követő egy hónapig tároljuk.

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

  1.         Bevezető

 A Miénk a város! játék szervezője Hajnal Virág (1051 Budapest, Széchenyi tér 7–8.) (a továbbiakban: Adatkezelő). A játék során a játékosok feladatokat oldanak meg, amelyekkel pontokat szerezhetnek. A játék hattól tíz éves gyerekeknek szól. A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékosok regisztráljanak az oldalra. A regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadása és kezelése a jelen tájékoztatóban megfogalmazott feltételek szerint történik.

 2.         Fogalmak

 2.1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szervezet, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 2.2. Érintett: Jelen adatvédelmi tájékoztató vonatkozásában érintett a regisztrációs lapot kitöltő törvényes képviselő, valamint annak kiskorú gyermeke, akire vonatkozóan a törvényes képviselő a regisztrációs lapon személyes adatot ad meg.

 A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak az irányadóak.

 3.         Az adatkezelés célja

 Az adatkezelés célja az Adatkezelő által szervezett a mienkavaros.hu honlapon elérhető játék biztonságos megszervezése, lebonyolítása, valamint annak során a törvényes képviselővel történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.

 

Adatkezelés célja

A mienkaváros.hu oldalon szervezett játék lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása.

  4.         Az adatkezelés jogalapja

 Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont): A törvényes képviselő – a regisztrációs lap aláírásával – a saját, valamint a kiskorú gyermeke nevében írásban kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja az 5. pontban meghatározott személyes adatok kezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy a megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

 5.                Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 • vezetéknév,
 • utónév,
 • e-mail cím,
 • szülői e-mail cím,
 • születési év,
 • irányítószám,
 • iskola,
 • évfolyam.

 6.         Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs lapon megadott személyes adatok a játék befejezését követő 30. napon törlésre kerülnek.

 7.         Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés

a.)  jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát,

b.) célhoz kötöttségét,

c.)  adattakarékosságát,

d.) pontosságát,

e.) korlátozott tárolhatóságát,

f.)   integritását és bizalmas jellegét,

g.)  elszámoltathatóságát.

 Az Adatkezelő az elszámoltathatóság elvének megfelelően felelős az a)-f) pont szerinti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.

 8.         Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adat-nyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személy számára hozzáférhető.

 Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz, illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban az Adatkezelő által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított.

 Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során automatikus döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

 9.         Adatfeldolgozó

 Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozót nem veszi igénybe:

 10.     Az érintett jogai

 Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.

 a.)    Az érintett hozzáféréséhez való jogosultsága:

 Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, jogosult arra, hogy a következő információkról tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljairól, jogalapjáról;
 • az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó személyes adatokról;
 • azon címzettekről, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közli vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról;
 • a helyesbítésre, a törlésre, az adatkezelés korlátozására és a tiltakozásra vonatkozó jogosultságáról;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására vonatkozó jogosultságáról;
 • a személyes adatok forrásáról (amennyiben a személyes adatokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére);
 • az automatizált döntéshozatal tényéről, az ezzel kapcsolatos információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
 • az adatkezeléssel összefüggő további információkról.

 b.)    Az érintett személyes adatainak helyesbítéshez való jogosultsága:

 Az érintett kérelmezheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 c.)     Az érintett személyes adatainak törléséhez való jogosultsága:

 Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
 • a 7. pontban rögzített alapelvekkel ellentétes,
 • célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 • törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 • jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 • az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a felügyeleti hatóság, vagy a bíróság elrendelte.

 Az Adatkezelő nem köteles az érintett személyes adatainak törlésére, ha

 • az adatkezelést jogszabály közérdeken alapuló célból rendelte el,
  • az adatkezelés az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos.

 d.)    Az érintett adatkezelés korlátozásához való jogosultsága:

 Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében – az érintett kérelmére - az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az Adatkezelő a személyes adatokat - a tárolás kivételével - csak az alábbi esetekben kezelheti:

 •  az érintett hozzájárulásával,
 • az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez,
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
 • az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

  Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

11.     Eljárási szabályok

Az érintett a jogait írásban az Adatkezelő 13.) pontban megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolhatja.

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

12.     Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

12. 1.  Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Központi telefonszáma: +36 1 391 1400

Központi telefax száma: +36 1 391 1410

Internetes honlapjának címe: https://naih.hu/

Központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

12.2.      Bírósághoz fordulás joga

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet. Ebben az esetben az érintett az állandó lakcíme/tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél, vagy a Fővárosi Törvényszéknél nyújthatja be a keresetét.

13.     Az Adatkezelő adatai, elérhetősége,

Adatkezelő: mienkavaros.hu, Hajnal Virág

Képviselő: Hajnal Virág

Cím1051 Budaoest, Széchenyi tér 7–8.

Levelezési cím: 1051 Budaoest, Széchenyi tér 7–8.

Telefonszám: +3617957396

E-mail: nemzetpolitika@me.gov.hu

14.    Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő azon munkatársai jogosultak, akiknek a szerződések előkészítése, azok létrehozásának folyamata, nyilvántartása, a játék megszervezése és lebonyolítása a munkaköri feladatai közé tartozik.

 

Jó játékot kívánunk!

Miénk a város! csapata